Friday, September 20, 2019

Cultuur en Opvoeding

Cultuur en Opvoeding Interculturele Pedagogiek Extra opdracht Beoordeling Cultuur en opvoeding Cultuur en Opvoeding. Een recensie over het boek van Lotty Eldering. De discussie over het multiculturele karakter van de Nederlandse samenleving keert herhaaldelijk terug. Eà ©n van de redenen hiervoor is de toename van immigranten en vluchtelingen uit niet-westerse landen naar Nederland. Prof. dr. Lotty Eldering, emeritus hoogleraar Interculturele Pedagogiek aan de Universiteit Leiden, heeft vijfentwintig jaar lang onderzoek gedaan onder allochtone gezinnen. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft ze begin 2002 een overzichtwerk geschreven, waarin aandacht wordt besteed aan zowel de huidige (opvoedings-)situatie van allochtone ouders en kinderen, als hun voorgeschiedenis en de daarbij behorende cultuur als hun verdere leefsituatie. Dit boek heet Cultuur en Opvoeding. Interculturele pedagogiek vanuit ecologisch perspectief. Niet eerder was er een studieboek verschenen over het onderwerp interculturele pedagogiek. Lotty Eldering is een van de eerste schrijfsters die zulk grondige informatie verschafte over de nieuw bevolkingsgroepen die in Nederland binnenkomen. Het doel van dit boek is het bij te dragen aan het tot stand komen van een beter inzicht in de culturele orià «ntatie en sociale positie van allochtone ouders en jeugdigen. Daarnaast is het de bedoeling de culturele sensitiviteit, ten opzicht van deze mensen, van haar lezers te vergroten. Het boek is bestemd voor een groot publiek, namelijk studenten en docenten die zich willen verdiepen in de opvoeding en leefwijze van allochtone jongeren, praktijkwerkers, onderzoekers en anderen die behoefte hebben aan kennis en inzicht van cultuur op de opvoeding. Daarnaast is het ook handig als naslagwerk te gebruiken. In Cultuur en opvoeding wordt de manier van opvoeden van allochtonen in Nederland duidelijk besproken, zodat je er een goed beeld van kan vormen. Telkens wordt hierbij ook gesproken over de islamitische en de hindoestaanse manier van opvoeden. De religie en tradities van deze groepen worden hierbij ook behandeld om een beeld te krijgen hoe zich dit in de Nederlandse samenleving inpast. Ook wordt hier een vergelijking gemaakt met de Nederlandse gewoontes en de christelijke opvoeding. Nederland wordt hier gezien als multiculturele samenleving, door toename van het aantal immigranten en vluchtelingen die afkomstig zijn uit niet-westerse samenlevingen. Wat hier allemaal bij komt kijken wordt beschreven te samen met de waarden en normen in Nederland. Eldering schrijft vanuit een ecologisch perspectief. Dit perspectief gaat er van uit dat de sociale en culturele context van het gezin, de omgeving, grote invloed heeft op de opvoeding en ontwikkeling van het kind. Tot nu toe is het ecologisch raamwerk voornamelijk gebruikt bij het bestuderen van een stereoculturele omgeving en niet, zoals Eldering doet, bij het bestuderen van kinderen die opgroeien in een multiculturele samenleving. Eldering beschrijft kritisch het ecologische model en het developmental niche model (ontwikkelingsgebieden) van respectievelijk Bronfenbrenner Harkness en Super. Cultuur en opvoeding geeft de informatie erg beschrijvend weer. Het leven van allochtonen in Nederland wordt beschreven en geÃÆ' ¯llustreerd aan de hand van voorbeelden in aparte kaders. Door het boek loopt over het algemeen een goed volgbare rode draad die de lezer langs al die aspecten leidt. De indeling van het boek verloopt op een logische manier, van het grote algemene (wat zijn allochtonen, waar komen ze vandaan) naar het meer uitgewerkte (hoe wordt er opgevoed, welk risico- en probleemgedrag komen er voor). Doordat de voorgeschiedenis en de cultuur in de landen van herkomst, van de allochtonen gezinnen die in dit boek worden behandeld, eerst toe te lichten kom je tot een beter beeld van deze gezinnen. Ook verklaard dit veel van wat er in de rest van het boek volgt. Deze twee punten hebben namelijk nog steeds invloed op zowel de opvoeding als de andere dagelijkse dingen in de allochtone gezinnen wanneer deze in Nederland wonen. Na een voorwoord van de schrijfster zelf, volgt een inleiding over de interculturele pedagogiek en het gebruik van dit boek. Hierin worden drie theoretische perspectieven, namelijk het ecologische model (invloed omgeving op de opvoedingssituatie), historisch en vergelijkend en acculturatie (dichterbij elkaar komen van mensen uit verschillende culturen) en cultuurverschillen, genoemd die gebruikt zijn in dit boek als richtlijnen. In hoofdstuk 2 worden de identificatiecriteria, herkomst en migratie van allochtonen in Nederland beschreven. De meeste aandacht gaat hier uit naar de (Creoolse en Hindoestaanse) Surinamers, de Marokkanen en de Turken. In hoofdstuk 3 gaat het om het theoretische kader. Hier worden de integratie, het multiculturalisme, het ecologische raamwerk (met hierin het ecologische model van Bronfenbrenner en de devolopment niche van Harkness en Super), de cultuur en de risicofactoren (zowel in het algemeen als speciaal voor allochtone jongeren) beschreven. De religie staat centraal in het volgende hoofdstuk. Hier worden de Islam en het HindoeÃÆ' ¯sme verder uitgewerkt, van het ontstaan tot de komst van dit geloof in Nederland. In hoofdstuk 5 draait het om de maatschappelijke participatie en de culturele orià «ntatie van de allochtonen hier in Nederland. Hier komen onder andere de sociale positie, taal en de banden met het land van herkomst aan bod. In hoofdstuk 6 gaat het boek vervolgens verder met de crossculturele verschillen in opvoeding. Hier wordt het socialisatiemodel van Kagità §ibasi en visies op kinderen en hun ontwikkelingen behandeld en de punten opvoeding, leren en identiteit worden nader uitgelegd. In hoofdstuk 7 gaat Eldering daarop door, want hier staat de opvoeding van allochtonen gezinnen centraal. Dit is geschreven vanuit de allochtonen gezinnen (Marokkaans, Turks, Surinaams) zelf. De adolescentie is het onderwerp van hoofdstuk 8. Hier gaat het over relaties (met ouders en leeftijdsgenoten), vrije tijd en vriende n, school en werk, seksualiteit en huwelijk. In het laatste hoofdstuk wordt tot besluit de risicofactoren en het probleemgedrag behandeld. Hier gaat het over wat een belangrijke basis is wat een jongere nodig heeft, welke risicofactoren er zijn en met welke psychosociale problemen ze te maken kunnen hebben. De manier van schrijven, de indeling van het boek en de vele voorbeelden, van zowel tekst als illustraties, maken dit boek tot een leerzaam boek die ook prettig is om te lezen. Wel mist er zo nu en dan wat structuur. Wat tussen hoofdstuk 6 en hoofdstuk 7 wel duidelijk is, is tussen andere hoofdstukken sporadisch. Tussen hoofdstuk   6 en 7 is een duidelijk verband, er wordt in het eerste hoofdstuk een achtergrond geschetst voor de tweede. Vrijwel alles waar aan gedacht wordt bij het denken aan allochtone mensen in Nederland, komen aan de orde. Aspecten die hier worden bedoeld zijn bijvoorbeeld religie, manier van opvoeden, sociale positie en andere cultureel specifieke dingen. Het is een interessant boek voor diegene die geÃÆ' ¯nteresseerd zijn in cultuurverschillen hier in Nederland. Alles bij elkaar maakt dit informatieve boek compleet.

Thursday, September 19, 2019

When Will We Learn :: essays research papers

The gods must be crazy. Strange pollen is in the air. Like Mr. Dylan said, 'The times, they are a-changin' '. What has it been, thirty years since he penned that line? What has changed? America, as a whole has wallowed in the pitfalls of it's own failures and mistakes for so long that we can't seem to break through this bad habit. Sitting here in out artificial pride and patriotism as we go out on the limb of World War Three. We tap dance on the landmines of world dominance. We are not in control anymore. And yet, we think he have this power over all. And it's this grand feeling of strength that fills our weakening hearts every time we look at that flag, that is going to spread it's poison through out us when we least expect it. 'The times they are a changin' '. Or at least we thought they were. Or have we just spent our lives covering up every threat, masking every failure, and then proceed with advances with hopes that they will overshadow that horrible truth? The fact of the matte r is, we have grown too comfortable. Spontaneity is dead and gone. Or maybe it is just buried alive, and someone or something will dig through the soil and revive the American Dream. Because it has been discarded from our minds. We have lost that motivation, that inner drive, that heart and soul of what made this blistered nation appear to be great. We've degenerated so far that now the warts are beginning to emerge from underneath the surface. Underneath where the truth lies. And the truth lied underneath because no one ever learns from their mistakes. No one owns up to the responsibility. Which explains this whole conflict in Kosovo. God willing this will be the end of times, the final straw. On the brink of nuclear war. Just wipe the whole fucking world, and cut God a break from having to do it himself. Of course, that is what the book of Revelation is really saying. I don't honestly find the apocalyptic nature of that book very frightening, not after I stop and take one look aro und me. I don't think that I will be woken from the sounds of sleep by the beckoning blows of trumpets from the sky to see Jesus Christ descend from the clouds.

Wednesday, September 18, 2019

Importance of Bridging the Digital Divide Essay -- Technology Society

Children today are not born with an umbilical cord, but a computer cord. Kids aren’t the way they use to be. How many times have you caught yourself thinking or saying this? Theories today believe that children form these generations are actually different, meaning their brains are different from when we were children. What can we do about it, or should we do anything at all? This paper will examine children today and the difference between the generations. Secondly, due to the difference in generations, the importance of maintaining social interaction, critical thinking and problem solving skills, which, are just as important as technical fluencies for the 21st century. In order to maintain the â€Å"humanity† skills, I will discuss the importance of Daily Physical Activity (DPA). Furthermore, the paper will also examine the importance of building a bridge between the digital divide. It is necessary to examine the educational system and the digital divide. Chi ldren are engulfed in a digital world and have different experiences and environment. How do we build a bridge between the technical fluencies and the humanity skills necessary to be successful in the 21st century? Digital Residents are they really different? Mark Prensky (2001) has coined the phrase Digital Natives versus Digital Immigrants. To put it simply, Digital Natives (DN) have always had the new technology (cell phones, video games, digital music, computers) while Digital Immigrants (DI) have come into these things later on in life and have had to learn â€Å"it† above and beyond the old ways they had of doing things. Is there a difference? Children today are born into a digital world and use technology from a young age. The Digital Natives/Learner finds technol... ...talKids.pdf Ministry of Education, Education. (2005). Daily physical activity (ISBN: 0-7794-8884-9). Ontario: Queen's Printer of Ontario. Pink, D. (2010). Drive: the surprising truth about what motivates us. Proceedings of the RSA animation, www.youtube.com Prensky, M. (2008). The role of technology. Educational Technology, Nov-Dec. Prensky, M. (2008). Turing on the lights. Educational Leadership, 65(6) Prensky, Marc. (2001). Digital natives, digital immigrants, part ii. On the Horizon, 9(6), Prensky, Marc. (2001). Digital natives, digital immigrants. On the Horizon, 9(5), Robinson, K.(2010). Changing education paradigm, [Web]. Retrieved from http://sirkenrobinson.com/skr/watch Small, G, & Vorgan, g. (2008). ibrain: surviving the technological alteration of the modern mind. New York: Collins Living.

Tuesday, September 17, 2019

Invasion of Privacy Essay

While straightening your teenager’s room, a book falls on the floor. You pick it up and see that it is her diary. As a parent, do you have the right to read it? Would it matter if you found the diary outside her room? Is it okay to read the diary if you suspect there is problem your teen is not telling you about? As a child, did you ever go into your parent’s room (without permission) and snoop around? Was that an â€Å"invasion of their privacy†? Did you find anything you weren’t supposed to? Did you learn from it? Did you tell them? You have every right to read your child’s diary whether it’s found in the laundry or their bedroom. There is nothing wrong with knowing what your child is thinking, the changes that they are experiencing, or perhaps any troubling matters they don’t feel they can approach one of their parents with. Consider yourself lucky you found it. Invasion of privacy? I don’t think so; it could save their life. As long as your child is living at home with you, yes, you should read her diary entries. You are there to protect your child not only from outside influences but also from herself. If it means going through their belongings then so be it. When they move out and establish lives of their own, this is when you give up certain rights as parents, including reading their diaries. I guess my term is not snooping; it is monitoring your children. My parents monitor me. There is nothing in my room that my mother does not have access to. It is unacceptable for anyone to hide anything in our house. And, she monitors which people I hang out with. Granted, I didn’t appreciate it for a while, but as some of her â€Å"NO WAY† choices started ending up hurting me, or others, I knew she had my best interest at heart, and wasn’t trying to sabotage my life. I agree that it’s okay to go through your kid’s belongings. What should be done if you are going through it and you find something inappropriate, you find some roundabout way to bring it up to your child and see if they open up about it. By no means do you say, â€Å"Oh, I was in your room snooping and found this or that.† You have to protect your kids. Sometimes they will get into the habit of believing everything their friends say, not thinking that their mom or dad have been through or experienced just about everything they’re going through and have the wisdom to help them out in certain situations. Of course children do not believe that you should be snooping into what they want to call â€Å"their privacy†. They also think they know everything and can make wise decisions. They think it is ok to text and drive, drink and drive and show their private parts while on spring break. Kids think they should not have to go to school or have a bedtime. Do I have to go on? I think you get the picture. Bottom line is, they are not paying for a phone, internet, computers, Ipads and the electricity it takes to keep them running and until they do those items are not theirs. They are the property of the parent or guardian and can be looked at, searched, monitored at anytime they please. My point is, if you’re not doing anything wrong then there should not be a problem with anyone looking at your text messages or emails which by the way are not private anyway. If you feel you should have privacy and you are old enough then get a job, be responsible, and pay for all of your things yourself and you may also want to move out on your own until then, As my mom says â€Å"My house, my rules.† Legally, parents have the right to monitor their child’s communications simply because they are legally responsible for the child’s actions. Parents are legally responsible for their children. I know of past cases where parents have been arrested for crimes a child has done and they also can be held financially responsible. The trust element also comes into play when both the teen and the parent know they can trust each other that their home is a place free of harmful communication. To do that, the parent has to actively monitor the media that the teen uses and engage in censorship, no matter how awful the word seems. It is simply the act of a responsible society that harmful communication is not displayed to children and that children do their part in respecting the laws of society. I am a teenager. I think parents should be able to monitor my personal life, specifically my texts, because of all the dangerous things in the world. You start to notice on the news teens using drugs more often than they have before. Using a simple text message to one of your friends about drugs or anything can start peer pressure. You’re not talking in person so it’s easier to text it then actually say it. I was reading a story on CNN about a computer programmer who figured out slang use of words to cover so parents won’t get it. He does have a website up with the meaning of the slang use of words. I looked at one and it said â€Å"tdtml†. This means â€Å"talk dirty to me later†. Parents should be able to ask for the phone to see what they are talking about. They should be able to ask for it at random times. My parents also told me that they will check my phone whenever giving me a heads up that I will just hand it over at any time. This has helped me a lot in my life to stay away from peer pressure and many other things as well. Using the website noslang.com can help parents figure out what their kids are texting. Reading the CNN report on what they could code for words was absolutely amazing. Go to cnn.com and in the search bar type in â€Å"Parents do you know what these texts mean?† Parents you will be stunned at the reports and the type of coding teens use in these days.

Monday, September 16, 2019

Globalization and Fashion Essay

In the 19th century, countries started trading more, because it was right after the Great depression of the 1930 when mass production became more accessible. The reason for this was the advance in technology. Improvement in technology has made life in many certain extents easier, not only for trading, but for many other aspects of human life. Meanwhile technology is getting so advanced that it has a great influence on cultures. With globalization, all the cultures in the world are fading away and giving their place to one major common culture. Evidence of this can be seen clearly in fashion. From planes to the Internet, people and their culture are strongly connecting with each other. To  this date people travel from one country to another for various reasons including business, touring and education. Some of business people are the buyers of great fashion departments. They have a major influence on bringing different culture from one country to another. For instance, a trend in Europe transfers to North America from tourist who has traveled to Europe and buyers of department stores who choose the items. On the other hand, buyers are strongly concerned about what is going to sell and what is not. If the garment that they are buying for is for United States of America, it must be more practical than something, which they transfer from New York to Europe. The reason behind that is that culture of fashion in America is more practical than the culture of fashion in Europe. In American life style practicality has a strong voice, therefore, it is a better target market for casual wear. People tend to wear more comfortable clothes, such as jeans, sportswear, t-shirts, as well as converse shoes[1]. A good advertisement on the Internet has a worldwide impact, which can lead to a new trend. Most women in the world are very vulnerable to these beautiful new items shown on the Internet advertisement; they catch new trends and mix them up with their own home country fashion. The spread of globalization will bring changes to the countries it reaches, but change is very important part in everyone’s life. The Internet has proven a big part in projecting traditional culture. Various reports have showed that the world trade in goods with cultural content increased over the years. Magazines are one thing that has always been there and has always been a strong way of communication between cultures. Today’s world of commercials and advertisements has made a huge diversity in the world of magazines. Magazines such as Vogue have had a major role in changing the fashion world. Vogue was first published in 1910 in Britain, but now there are vogue in Italy, France, Spain, and America[2]. The strongest and most influential one of all is Americas Vogue People tend to pick up new trends from such sources every day in every single place in the world, but since English is the most spoken language across the globe,  American Vogue sells the most and it automatically transfers American fashion more around the world. Satellites and TVs are just as influential as magazines. For example, Fashion TV was found in 1997 in France as the first fashion only international network. In later years even in countries in the Middle East, some fashion channels were created and changed the whole country’s fashion. People copy all the new western trends, and try to use them as much as possible even though they have some restrictions in how they are supposed to dress in Muslim countries. For example, all Iranian woman follow the European  fashion[3]. They are forced to cover up their hair but they are still very much fashionable and dress nice. The effects of globalization on culture has also been perpetuated through music. Music has been termed as one of the strongest culture that has taken over a large number of young people across the globe. The different music genres including gangster rap, hip-hop, RNB, rock, reggae and others plays an important role in creating a global culture. This has been made possible by technology and media including MTV, You Tube as well as other social networks in the internet. More particularly, the hip-hop culture is a wave that has dominated in various countries[4]. Today, every young man and women want to associate with a particular hip-hop star and imitate and adore their dressing code, style and even speaking. Hence, a college boy in New York living under the footsteps of Tupac Shakur (A popular hip-hop pioneer) is no different to a peer in China or Africa idolizing the same. As a result, these young men share the same fashion mode of wearing jeans, necklaces famous as ‘bling bling’, and even earrings as part of their accessories[5]. Similarly, the fashion trend goes beyond clothing. Globalization has made people in the world adopt a particular fashion of identity. The influence of media also blamed for brainwashing people’s identity. The contemporary woman as depicted in western movies is slender with long legs. This has influenced several young women to emulate this style to an extent of undergoing cosmetic surgery. Likewise, an ideal man portrayed in the movies emphasizes a well built masculine figure which has also influenced the lifestyles of many young men around the world. There has been concern that globalization is synonymous with Americanization. The western particularly American culture is highly idolized all over the world. The fashion trends in America spreads more quickly and are readily embraced in all countries with music, Hollywood celebrities and even models playing as agents for perpetuating American fashion to the rest of the world. The internet has enabled the transfer of the American culture to the global community. In conclusion, Globalization has a major affect in world’s fashion. Sources such as Internet, telemarketing and advertisements tend to change peoples  perspective about fashion. People pick up trends from such sources and sometimes mix them up with their own ideas and cultural restriction. Globalization is sometimes associated with Americanization due to the large adoption of American fashion in virtually all aspects of lifestyles. Globalization has transformed the diversified culture in the world into one single culture, the global culture. Hence, the world has become a global village sharing everything including fashion and culture. Bibliography Anthony Giddens. Runaway World: How Globalization is Shaping our World. New York: Sage, 2003. Dress – Globalization Of Fashion retrieved Dress – Globalization Of Fashion [accessed May 4, 2010] Ian Condry and Shara Rambarran. Hip-Hop Japan: Rap and the Paths of Cultural Globalization. Durham and London: Duke University Press, 2006. Kai Hafez, Alex Skinner. The Myth of Media Globalizations. New York: Polity, 2007. Kolawole A. Owolabi. Globalization, Americanization   and Western Imperialism. Journal of Social Development in Africa. 16, No. 2 (2001): 71-92.

Sunday, September 15, 2019

Childcare Level

The expected stage of social development for a child age four is being able to eat with a fork and spoon, despite not being able to use a knife yet the child should be able to skillfully use a fork and spoon on their own. They should also be able to dress and undress themselves, but not yet expected to be able to tie laces, or back buttons. They should also be able to do more hygiene essentials such as washing and drying their hands without any support/ help, and brush their teeth.They should also have developed a skill to show sensitivity towards their friends and other people and show n understanding of how the other person may feel. They should also show a willingness to be around and play with other children, and Like to be Independent and take more control in what they do. They should start to show a sense of humor when talking In a conversation, or wealth an actively.The expected stage of social development for a child age five would be for a child to be able to dress and undre ss themselves with no help, and beginning to learn how to do laces, but may show some difficulty. They should be able to find an Interest In an activity for a longer period of mime, without needing the attention of an adult or getting bored. An example of this would be reading a story or watching a film.They should be able to show an understanding to other people's emotions, and show sympathy and comfort to their friends when they are hurt. As well as this enjoy looking after and petting pets. They will have certain likes and dislikes, and have strong opinions on it; some may have no apparent logic such as cutting a piece of food in a certain way for them to like it. They will be able to choose their own friends, and be able to make decisions whether they like someone or dislike someone for a reason. Childcare Level The expected stage of social development for a child age four is being able to eat with a fork and spoon, despite not being able to use a knife yet the child should be able to skillfully use a fork and spoon on their own. They should also be able to dress and undress themselves, but not yet expected to be able to tie laces, or back buttons. They should also be able to do more hygiene essentials such as washing and drying their hands without any support/ help, and brush their teeth.They should also have developed a skill to show sensitivity towards their friends and other people and show n understanding of how the other person may feel. They should also show a willingness to be around and play with other children, and Like to be Independent and take more control in what they do. They should start to show a sense of humor when talking In a conversation, or wealth an actively.The expected stage of social development for a child age five would be for a child to be able to dress and undre ss themselves with no help, and beginning to learn how to do laces, but may show some difficulty. They should be able to find an Interest In an activity for a longer period of mime, without needing the attention of an adult or getting bored. An example of this would be reading a story or watching a film.They should be able to show an understanding to other people's emotions, and show sympathy and comfort to their friends when they are hurt. As well as this enjoy looking after and petting pets. They will have certain likes and dislikes, and have strong opinions on it; some may have no apparent logic such as cutting a piece of food in a certain way for them to like it. They will be able to choose their own friends, and be able to make decisions whether they like someone or dislike someone for a reason.

Saturday, September 14, 2019

Generation Music

It is All the Same Thing If you are a teenager then you have heard that the music of today is trash and it will never compare to the music of the past. What makes our music so much worse? The songs are saying the exact same thing. What is the difference between music now and music then? As I listen to the music of the past, I notice that their way of presenting the music differs from music today. The way they used words were masks for what they were actually saying, but now artists say exactly what they mean.In Rick James's hit â€Å"Mary Jane†, for example, he is talking about his excessive use of Marijuana. A person who has no knowledge of Marijuana would not know what Rick James was referring to when he said Mary Jane. He calls Mary Jane a she as if it were a real woman. He uses personification to express his passion for weed. â€Å"I'm in love with Mary Jane. She's my main thing. She makes me feel alright. She makes my heart sing†¦ Takes me to paradise. † His o pening verse is all expressing his love for weed and how weed makes him feel.Wiz Khalifa is a rapper known for his weed obsession. In his song â€Å"Up†, he Just comes right out and says that everything is better when you are high. He does not hide behind nicknames and descriptive words. Both songs agree that weed makes life better. Although both songs are equally bad influences, â€Å"Mary Jane† would be better entitled than â€Å"Up†. Betty Wright's song â€Å"Slip and Do It† is all about taking another woman's significant other. She says â€Å"Girl, don't blame me for what I'm doin'. It's your man; he won't leave me alone!And it feels so good when you slip and do it. † She is practically saying that cheating is not bad, and that women whose men cheat on them are at fault. The message is completely wrong, but the song was a hit. Her vocals and beat distract from the real message of her song. If an artist of todays time made a song even close to B etty Wright's song then it would be titled as trash. For example, Trey Songz's â€Å"Cheat On You† has never been a hit. Although Trey Songz is a talented artist, his music will somehow never mount to the music of the past.Trey Songz and Betty Wright messages are the same, but Betty Wright's song was a hit. Songs with the same messages, but different time periods are looked at differently. One is titled as award worthy, but the other has never gotten the attention it deserves. Time has changed, but messages in music have remained the same. The contrast between music of different time periods is hard to find. Music of the past and music of the present both present the same messages. The music Generation Music By shidahbee